کارگران آمریکایی خواستار رعایت قانون کار در این کشور شدندبه گزارش ایرنا به نقل از T.co تارنمای خبری آمریکایی، مردان و زنان جز جامعه کارگری آمریکا در نقاط مختلف آمریکا دست به تظاهرات اعتراض آمیز زدند و خواستار اجرای دقیق قانون کار و رعایت حداقل دستمزد، هشت ساعت کار به عنوان حداکثر کار روزانه و حمایت قانونی از کودکان کار مندرج در قانون مربوطه شدند.
آنها با یادآوری ‘رویای آمریکایی’ یعنی رسیدن از ‘محرومیت به زندگی مرفه’ خواستار کمک به کارگران این کشور برای رسیدن به ‘رویای آمریکایی’ شدند.
آنها در پلاکاردهای خود نوشتند: کارگران در تمامی دنیا خواستار دست یابی به فرصت برای خود و خانواده شان و موفقیت برای داشتن کار شرافتمندانه هستند.
در یکی دیگر از این پلاکاردها نوشته شده بود: ‘در دنیای کنونی که همه چیز به شکل بین المللی در آمده است، کارگران در داخل و خارج کشور ها درقالب شرکت های چند ملیتی در ارتباط تنگاتنگ با هم کار می کنند و تابع قانون تجارت جهانی هستند.’
نابهنجاریهای جامعه کارگری انگیزه اصلی این تظاهرات سراسری در آمریکا است که سالیان متمادی است با تبعیض و بی عدالتی روبرو هستند و همواره به دلیل رعایت نکردن قانون کار و دستمزد تظاهرات مسالمت آمیز برپا می کنند.
اروپام**1416**1908
مترجم: صفر سرابی** ناشر : افشار دارابیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید