ساخت واحد فولادسازی سفیددشت چهارمحال وبختیاری به پیشرفت 51 درصدی رسید

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ساخت واحد فولادسازی سفیددشت چهارمحال وبختیاری با 51 درصد پیشــرفت فیزیکی و در بخش زیرساختی با 61 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

به‌گزارش ایسنا، سید نعیم امامی با اعلام این خبر، اظهار کرد: عملیات احداث این شــرکت با هدف اولیه تولید 800  هزار تن اســلب و در سه فاز ساخت واحد احیا مســتقیم، واحد فولادسازی و واحد زیرساخت و جنبی و پشتیبانی در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه این واحد صنعتی یکــی ازطرح‌هــای هفت گانــه فــولادی کشــــــور است، گفت: فــاز نخست این کارخانه شامل واحــد احیا مســتقیم، بــه عنوان نخستین طرح از مجموع فولادهای هفتگانه کشور، آبان ماه پارسال بهره‌برداری شد.

امامی افزود: فاز دوم هم فولاد سازی است که در بخش زیر ساخت‌ها تاکنون 51 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: درفــاز ســوم احــداث عملیات بنا کــردن واحد زیرســاخت و جنبی و پشــتیبانی اســت که وظیفه تأمین زیرســاخت‌های مورد نیاز و ایجاد ســاختمان‌های جنبی موردنیاز واحد احیا و فولادسازی را بر عهده دارد.

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری گفت: تا کنــون بــا آغــاز و تکمیــل سایر زیرساخت‌ها، باسکول 60 تنی شرکت نیز به بهره‌برداری رســید که پــس از راه‌اندازی باســکول شرکت، تمام ورود و خروج مواد شرکت از این طریق انجام می‌شود.

امامی با اشاره به میزان اشتغال‌زایی فولاد سفیددشــت، خاطرنشان کرد: در عملیــات ســاخت واحد فولادسازی حدود 250 نفر مشغول به کار هستند و پس از راه‌اندازی نیز برای 300 نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.