قائم مقام وزیر کشور: فرمانداران و بخشداران برای اجرایی شدن وعدەهای رئیس جمهور تلاش کنندبە گزارش ایرنا از پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان، محمدحسن مقیمی روز دوشنبه در نشست فرمانداران و بخشداران استان کردستان با بیان اینکە دولت دوازدهم بە تازگی مستقر شدە است، اظهار کرد: فرمانداران و بخشداران باید سند چشم انداز، برنامە ششم توسعە و وعدەهای رئیس جمهوری بە مردم برایشان مهم باشد.
وی مهمترین نقش در اجرای سیاست های دولت را به عهدە بخشداران و فرمانداران دانست و افزود: خدمت گذاری بە مردم باید بە گونەای باشد کە بعد از گذشت چهار سال مردم خدمات انجام شدە را در عمل مشاهدە کنند.
مقیمی بە مشکلات پیش روی کشور در بخش های مختلف نیز اشارە کرد و یادآور شد: امروز هم عقب ماندگی از اسناد بالادستی وجود دارد و هم مطالبات مردم افزایش پیدا کردە است بر همین اساس باید تلاش ها نسبت بە قبل افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکە هم اکنون همە برنامەهای دولت مورد تایید همگان قرار گرفتە است، تاکید کرد: در دورە جدید خدمت گذاری باید نقص ها مرتفع و سرعت کار افزایش پیدا کند.
قائم مقام وزیر کشور از فرمانداران خواست محلی را برای ابراز نظر آزادانە مردم و ذکر نکتە نظرات خود در نظر بگیرند.
وی برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت ماە را نماد مشارکت مردم در تصمیم سازی و امیدواری آنان نسبت بە نظام و دولت ارزیابی کرد و گفت: در این انتخابات پاسخ بسیاری از سووالات و شبهات با رای مردم دادە شد کە بخشی از آن مرهون تلاش فرمانداران و بخشداران بود.
مقیمی استفادە حداکثری از پتانسیل نیروهای وزارت کشور در سطوح مختلف را نکتەای ارزندە در کارنامە دولت دانست و اضافه کرد: نیروها بە ساز و کارها آگاە و با تقسیم کار بە خوبی آشنا هستند.
شبک**9102**1392**دریافت: مجید سلیمانی**انتشار: ابوالفضل باباییانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید