مشهد میزبان جشنواره ملی فناوریهای آبرئیس این جشنواره روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: آب یکی از زیرساختهای اصلی توسعه پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود لذا تنش و بحرانهای آبی در کشور می تواند تاثیر مخربی بر برنامه ریزیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
دکتر کامران داوری افزود: یکی از موثرترین فناوریهای بکار گرفته شده افزایش بهره وری، بازچرخانی آب و استفاده مجدد از منابع آبی از طریق بازیافت آن از فاضلاب یا همان استفاده مجدد از پساب است که از راهکارهای رایج مشکل کم آبی در سطح جهان می باشد.
وی ادامه داد: بدون جامع نگری و همگرایی بخشهای علمی و اجرایی کشور در حوزه آب این بحران قابل حل نیست. بدون شک متخصصان علمی و اجرایی حوزه آب نقش مهمی در عبور از این بحران و یا کاهش آسیبهای ناشی از آن خواهند داشت از این رو توجه به دستاوردهای علمی و فناورانه محققان، مخترعان و نخبگان علمی کشور در حوزه آب می تواند در رفع موانع و مشکلات پیشرفت در این حوزه موثر واقع شود.
او گفت:با توجه به بیانات ریاست جمهوری در نشست شورای برنامه ریزی خراسان رضوی جهت استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتهای علمی، تجارب دستگاهها و واحدهای ذیربط در حوزه آب، محیط زیست و فاضلاب و به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره وری از آب نخستین جشنواره ملی فناوریهای آب در مجموعه آمفی تئاترهای دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.
رئیس جشنواره ملی فناوریهای آب؛ بهره وری و بازچرخانی افزود: در برگزاری این جشنواره ستاد علمی فناوری ریاست جمهوری، استانداری خراسان رضوی، بنیاد ملی و نخبگان و پارک علم و فناوری خراسان و 30 دستگاه اجرایی و سازمان مردم نهاد دانشگاه فردوسی مشهد را یاری می کنند.
وی گفت: در راستای تجمیع و تمرکز تمامی فعالیتهای علمی و دستاورهای مختلف مرتبط جشنواره بگونه ای طراحی شده است که در برگیرنده تمامی ابعاد و علوم مرتبط با مهندسی آب باشد لذا در ذیل این جشنواره هفت همایش علمی طراحی شده است.
او عنوانهای هفت همایش را ‘پسابها و آبهای نامتعارف، آبیاری و زهاب، تامین، انتقال و توزیع، مصارف و مدیریت تقاضا، گیاه، خاک و مزرعه، نانو و فناوریهای نوین و اقلیم و فضای سبز شهری’ ذکر و بیان کرد: در این جشنواره نخستین فن بازار تخصصی در زمینه بهره وری و بازچرخانی آب برگزار می شود که به منظور تجاری سازی نوآوریهای صنعت آب با حضور سازمانها، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان صنعت آب برگزار می شود.
وی افزود: از مزایای این فن بازار آن است که فرصت ارائه طرح و معامله و انعقاد قرارداد را با سرمایه گذاران، سازمانها و صنایع بخش خصوصی و دولتی فراهم می کند.
کامران گفت: طرحهایی که منطبق بر شاخصهای تجاری سازی بنیاد ملی نخبگان باشد در صورت حصول توافق و انجام معامله از طریق فن بازار مشمول حمایتهای مادی و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب ارائه تسهیلات تجاری سازی خواهد شد.
خبرنگار: کامیار اسماعیل پور **انتشار: حسین کریم زاده
1922/1858انتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید